Komunalna naknada

Što je komunalna naknada? Tko plaća naknadu? Tko ne plaća naknadu? Način plaćanja Odluka
 Pod komunalnim gospodarstvom podrazumjeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, tj. pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na općine,  naselja i sl. Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba i dužnosti fizičkih ili pravnih lica koja obavljaju ovu djelatnost su:
-          Osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti
-          Osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti
-          Poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša.
Komunalne djelatnosti dijelimo na:
-          djelatnosti  individualne potrošnje
-          djelatnosti zajedničke potrošnje
Djelatnosti individualne potrošnje koristi poznati , individualni potrošač koji se može  pojedinačno utvrditi i  od koga se određene komunalne usluge neposredno naplaćuju po utvrđenom stanju potrošnje. To su komunalne usluge tipa: potrošnja vode, odvoz otpada, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda i sl.
Djelatnosti zajedničke potrošnje koristi cijelo društvo, svaki član zajednice na cijelom području općine i ovdje se točno određeni korisnik ne može utvrditi, odnosno, korisnik je svaki član društva. Komunalne djelatnosti zajedničke potrošnje su:
-          održavanje javne rasvjete ( el. energija, održavanje stupova, zamjena rasvjetnih tijela
-          odvodnja atmosferskih voda ( ulična kanalizacija, slivnici, propusti,otvoreni odvodni kanali, vodena korita)
-          javni gradski prijevoz (autobus, taxi – uređenje parkinga i stajališta)
-          održavanje javnih površina (zelene površine, dječja igrališta, pješačke zone-nogostupi. trgovi, parkovi, javne prometne površine – ulice i parkinzi, horizontalna i vertikalna prometna signalizacija, “krpanje” rupa i oštećenja, postavljanje rubnika, održavanje puteva u smislu zimske službe ili drugih nepogoda (poplava, odron),  postavljanje i održavanje urbane opreme (koševi za smeće, postavljanje klupa, natpisnih ploča ulica i putokaza, održavanje drveća u drvoredima, hortikulturno uređenje, ukrašavanje grada prilikom državnih praznika, Božića ili sličnih prigoda?)
-          održavanje površina pod objektima od zajedniške koristi koji su oslobođeni  plaćanja komunalne naknade ( vatrogasci, civilna zaštita, crkve, objekti socijalne i zdravstvene  zaštite , predškolskog i školskog odgoja, humanitarnih organizacija, političkih stranaka, objekata vodoopskrbe, sporta. Gospodarskih zgrada na poljoprivrednom gospodarstvu, te ostalih objekata koji su oslobođeni plaćanja.)
-          održavanje ne razvrstanih cesta (ne rasvrstane ceste su površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi, a  koje su pristupačne većem broju korisnika i koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa npr. u javne ceste, gradske ulice i sl. Pod održavanjem ovih površina, dakle, podrazumjeva se čišćenje raslinja, nasipavanje, održavanje jaraka i kanala za odvodnju oborinskih voda, propusta i sl.)
-          odlaganje komunalnog otpada (podrazumjeva se obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada, održavanje te saniranje i zatvaranje odlagališta, na temelju posebnih propisa, te saniranje “divljih” odlagališta)
-          održavanje:tržnice, groblja, dimnjačarskih poslova ukoliko to bude došlo pod nadležnost Fonda.

Komunalnu naknadu plaćaju svi vlasnici, odnosno korisnici*:

           - stambenog prostora

            - poslovnog prostora

            - garažnog prostora

            - građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanje 

  poduzetničke djelatnosti

 

* sukladno ugovoru obvezu plaćanja naknade od vlasnika može preuzeti korisnik, odnosno zakupac

Komunalna naknada se ne plaća za:
      - skloništa i prostorije za obuku i boravak jedinica Civilne zaštite,
      - zgrade i prostore koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje                 
        njihove vjerske djelatnosti,
-          zgrade, prostore koje koriste odgojno-obrazovne organizacije 
   predškolskog odgoja, osnovnog I
  srednjeg obrazovanja,
      - zgrade koje koriste ustanove socijalne zaštite (domovi, prihvatilišta)
      - zgrade koje koriste humanitarne organizacije i udruge građana za   
         društvene svrhe,
-  zgrade i prostori odnosno dijelovi zgrada i prostora koji su oštećeni ratnim razaranjima ili
   elementarnim nepogodama za vrijeme dok se u njima može boraviti, odnosno obavljati
        djelatnost za koju su namjenjeni,
      - objekte koji služe za vodoopskrbu.
- objekti zdravstvene zaštite (osim u privatnom vlasništvu)
      -  plaćanje komunalne naknade za stambene prostore se oslobađaju osobe (obveznici) koji primaju 
         stalnu socijalnu pomoć, zaštitni invalidski ili mirovinski dodatak i slijepe osobe.
 - objekte predviđene za rušenje
- poljoprivredne objekte namjenjene individualnom poljoprivrednom gospodarstvu.

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČITLUK

-OPĆINSKO VIJEĆE ČITLUK-

 

Broj: 01-06-40/7-01

Čitluk, 21.prosinca 2001.godine                       

           

            Na temelju članka 14 točka 5 i 7 i članka 27 točka 3. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo Općinskog vijeća općine Čitluk" , broj:1/98 i 4/99), Općinsko vijeće Čitluk  na sjednici održanoj dana 21.prosinca 2001 godine d o n i j e l o  j e:

 

                                                                                                         O D L U K U

                                                                                             KOMUNALNOJ NAKNADI

  

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se obveza plaćanja komunalne naknade.Komunalnom naknadom osiguravaju se sredstva za korištenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje. Ovom odlukom određuje se osnov i mjerila na temelju kojih se utvrđuje: visina komunalne naknade, način plaćanja te evidentiranje, obveznici plaćanja komunalne naknade, te korištenje i raspolaganje sredstvima komunalne naknade. 

Članak 2.     

              Komunalnom naknadom osiguravaju se sredstva za financiranje obavljanja slijedećih komunalnih djelatnosti:

1. Odvodnja oborinskih voda – ( Pod odvodnjom oborinskih voda podrazumjeva se: održavanje kanalizacije, slivnika i propusta, otvorenih  odvodnih  kanala, vodenih korita)

2. Održavanje odlagališta komunalnog otpada – ( Podrazumjeva se obrađivanje i trajno odlaganje komualnog otpada, održavanje te saniranje i zatvaranje odlagališta na temelju  posebnih propisa,saniranje tzv. divljih dlagališta smeća i ostalih ekološki neprihvatljivih pojava)                   

3.      Održavanje javnih površina – ( Pod javnim površinama podrazumjevamo površine i  objekte od zajedničke koristi, a u vlasništvu su zajednice). Održavanje se odnosi na:

                  -  javne prometne površine – održavanje ulica I parking površina

                  -  održavanje vertikalne I horizontalne prometne signalizacije,

                  -  održavanje površina u smislu zimske službe ili drugih  nepogoda ( odron, poplava.)

                  -   uređenje pješačkih zona I nogostupa,

                  -  održavanje trgova, parkova, dječjih igrališta, zelenih površina i drvoreda,

                  -  održavanje urbane opreme ( koševi za smeće, klupe, natpisne ploče za ulice I kućne brojeve,   

                     putokazi, oglasne ploče ili stubovi, zaštitne ograde I sl)

                  -  održavanje spomeničkih vrijednosti, hortikulturno uređenje, ukrašavanje grada prilikom     

                     državnih praznika, Božića ili sličnih prigoda

- javni gradski prijevoz – ( održavanje autobuskih I taxi stajalištai parkirališta


4.Održavanje nerazvrstanih cesta  - (nerazvrstane ceste su površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi, a koje su pristupačne većem broju korisnika i koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa u javne ceste. Pod održavanjem ovih površina podrazumjeva se čišćenje raslinja, nasipavanje održavanje jaraka i kanala za odvodnju oborinskih voda , propusta.)

5.Održavanje javne rasvjete – (utrošak el.energije, održavanje stupova, zamjena rasvjetnih tijela)

                   6.   Održavanje površina pod objektima iz Članka 5.koji su oslobođeni plaćanja naknade.      

Članak 3.     

            Komunalna naknada se plaća u naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem.Naseljima sa uređenim građevinskim zemljištem, smatraju se naselja opremljena najmanje pristupnom cestom, mrežom vodovoda, i električne energije.Prilikom utvrđivanja kriterija opremljenosti naselja uzima se u obzir naselje kao cjelina.Naselja koja u skladu sa navedenim zakonskim odredbama imaju uvjete za uvođenje komunalne naknade utvrđuje Općinsko vijeće svojom odlukom. Prema tome da bi se u nekom naselju mogla uvesti obveza plaćanja komunalne naknade moraju biti ispunjena sva tri uvjeta u pogledu opremljenosti građevinskog zemljišta.Komunalnu naknadu plaća vlasnik poslovnog, stambenog prostora i građevinskog zemljišta ili korisnik kada je to vlasnik posebnim ugovorom prenio na korisnika. Komunalna naknada prihod je proračuna , odnosno javnog poduzeća općine ovlaštenog od iste za obavljanje komunalnih djelatnosti.            Sredstva komunalne naknade raspoređuju se na pojedine komunalne djelatnosti prema potrebama I opsegu radova iz godišnjeg  plana i programa održavanja komunalne infrastrukture koji se donosi uz suglasnost Općinskog vijeća.

            Visina komunalne naknade, utvrđuje se zavisno od:

-          stupnja opremljenosti građevinskog zemljišta objektima i uređajima zajedničke          

      komunalne infrastrukture

-          lokacije objekta po zonama koje je svojom odlukom utvrdila Općina

-          namjeni objekta, odnosno prostora.  

Članak 4. 

      Komunalnu naknadu plaćaju:

      -    vlasnici stanova i stambenih kuća u kojima stalno ili povremeno borave.

-    vlasnici ili zakupci poslovnih prostorija

-          poduzeća i državni vlasnici poslovnih zgrada, poslovnih prostorija kada te zgrade, prostore i zemljišta koji se (pretežnim dijelom) koriste za obavljanje djelatnosti,

-          zakupci poslovnih prostorija ili otvorenih poslovnih prostora u državnom vlasništvu, vlasništvu poduzeća i drugih pravnih i fizičkih osoba,

-          vlasnici ili zakupci zemljišta kada zemljište pretežitim dijelom koriste za obavljanje poduzetničke djelatnosti.      

Članak 5. 

      Komunalna naknada se ne plaća za:

      - skloništa i prostorije za obuku i boravak jedinica Civilne zaštite,

      - zgrade i prostore koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje  njihove vjerske djelatnosti,

- zgrade, prostore koje koriste odgojno-obrazovne organizacije predškolskog odgoja, osnovnog I

  srednjeg obrazovanja,

- zgrade koje koriste ustanove socijalne zaštite (domovi, prihvatilišta)

      - zgrade koje koriste humanitarne organizacije i udruge građana za društvene svrhe,

-  zgrade i prostori odnosno dijelovi zgrada i prostora koji su oštećeni ratnim razaranjima ili

  elementarnim nepogodama za vrijeme dok se u njima može boraviti, odnosno obavljati djelatnost

  za koju su namjenjeni,

      - objekte koji služe za vodoopskrbu.

- objekti zdravstvene zaštite (osim u privatnom vlasništvu)

      -  plaćanje komunalne naknade za stambene prostore se oslobađaju osobe (obveznici) koji primaju 

         stalnu socijalnu pomoć, zaštitni invalidski ili mirovinski dodatak i slijepe osobe.

 - objekte predviđene za rušenje

- poljoprivredne objekte namjenjene individualnom poljoprivrednom gospodarstvu. 

Članak 6. 

 -     Komunalnu naknadu obveznik plaća prema jedinici izgrađene površine stambenog ili poslovnog prostora. Jedinica za obračunavanje komunalne naknade jeste m2 izgrađene površine.

-          Obveznik komunalne naknade plaća istu bez obzira dali koristi ili ne koristi svoj stambeni ili poslovni prostor.

-          Pod površinom stana smatra se površina na koju se plaća stanarina odnosno naknada za održavanje zajedničkih dijelova zgrade.

- Kod obiteljskih kuća korisna površina stambenog prostora za obračun komunalne naknade smatra se brutto površina umanjena za 20% pomnožena sa brojem etaža ili neto površina prema projektnoj dokumentaciji ako je isti posjeduje.

- Pod površinom zatvorenog poslovnog prostora smatra se ukupna netto sagrađena zatvorena ili samo nadkrivena površina poslovnog prostora

-          Pod površinom otvorenog poslovnog prostora smatra se ukupna površina neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi za poslovnu djelatnost (nenatkrivena skladišta, manipulativne površine, nenadkrivene terase.). 

Članak 7. 

Površine na koje se odnosi ova Odluka obuhvaća poslovni i stambeni prostor na cijelom području općine Čitluk. Odlukom o učešću investitorau troškovima uređenja građevinskog zemljišta (Službeno glasilo Općinskog vijeća  broj 2/97 ) određene su zone vrijednosti građevinskog zemljišta, a s obzirom na komunalnu naknadu tretiraju se na način kako slijedi: 

      I ZONA

       - Urbano područje naselja Čitluk , MZ Međugorje, MZ Bijakovići i uže područje raskrižja Tromeđa (prvi red objekata uz ceste u svim pravcima u duljini od 300 m).

          II ZONA

       -     lokalitet Vranija Dubrava (izvan područja koje ne ulazi u prvu zonu

      -     lokaliteti uz regionalnu cestu Čitluk-Tromeđa-Cerno (Bandurice)

-     lokaliteti uz regionalnu cestu Čitluk-Mostar na dionicama: od granice urbanog područja grada         

      Čitluka do skretanja za Gradniće

-          lokaliteti uz regionalnu cestu Čitluk – Žitomislići (do plantaže „Hepok“)

-          Lokaliteti od granice urbanog područja Čitluk: lokaliteti zu cestu Čitluk – Sutivan, Padalovina, Padine (Krehin Gradac), područje industrijske zone na Barama, prema Krehin Gracu

-          Lokaliteti MZ Međugorje i Bijakovići koji nisu obuhvaćeni I zonom, „Majčino Selo“ i bolnica u Vionici (granice zona navedenih zona određene grafičkim prikazom 

          III ZONA

       -     Sva ostala naselja koja nisu obuhvaćena zonama I i II.

Članak 8. 

            Visina komunalne naknade za svakog obveznika utvrđuje se u mjesečnom iznosu na način da se: umnožak površine izražen u m2 i broja bodova iz članka 8. ove Odluke, pomnoži sa vrijednošću boda.Vrijednost boda za razdoblje od 01.01.2002 godine do 31.12.2002 godine iznosi 0,01 KM.

Članak 9.

       Broj bodova po m2 izgrađene površine prema namjeni i području ( zoni ), utvrđuje se kako slijedi: 

 

I  ZONA  (bodova)

II  ZONA (bodova)

III  ZONA (bodova)

Stambene građevine i garaže

 

 

               8

pomnožen sa koeficijentom opremljenosti

 

                7

Pomnožen sa koeficijentom opremljenosti

 

                 5

pomnoženo sa koeficijentom opremljenosti

Poslovne zgrade i poslovni prostori

 

              24

 

 

               21

 

               15

Proizvodnja i zatvoreni skladišni prostor

 

             12

 

 

               10

 

               7

Otvoreni poslovni prostor

 

            14

 

 

               11

 

                9

Šport rekreacija i kultura

 

            5

 

 

                4

 

                3

 

            Zbog velikih razlika u opremljenosti komunalnim  uređajima unutar samih zona pojedinačno, uvodi se koeficijent opremljenosti koji  se dodaje na bodove za izračun kod stambenih objekata.Koeficijent opremljenosti naselja ovisno o stupnju opremljenosti građevinskog zemljišta objektima I uređajima komunalne infrastrukture za stambene objekte određuje se zbirom bodova:

         - električna energija………….….…….0,2     boda.           

         - vodovod (ulična mreža)…………..… 0,2    boda           

         - kanalizacija (ulična mreža)…….…… 0,35  bodova       

         - telefon………………………………..0,1    bodova        

         - organiziran odvoz smeća………..……0,1   bodova        

         - ulična rasvjeta……………….……….0,15  bodova        

Koeficijent opremljenosti množi se kod stambenih objekata sa brojem bodova (8 za prvu, 7 za drugu I 5 za treću zonu ) čime se dobije konačna vrijednost bodova za stambene objekte

                                                                                                                                 Članak 10. 

Iznos komunalne naknade za pojedinog obveznika utvrđuje od Općine ovlašteno Javno poduzeće  posebnim obračunom kojeg dostavlja svakom obvezniku uz rješenje iz članka 9. ove Odluke, kao i prilikom svake izmjene vrijednosti boda. Komunalna naknada plaća se na poseban račun Javnog poduzeća do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec. 

Članak 11.

           Obveznici komunalne naknade dužni su prijaviti tijelu iz Članka 10. ove Odluke osnovu za određivanje naknade za stambeni i poslovni prostor kao i za svaku promjenu osnove, za obračun u roku od 30 dana od dana nastajanja obveze, odnosno promjene. Prisilna naplata komunalne naknade izvršit će se prema propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit. 

Članak 12.

       Obveznik komunalne naknade dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi Fonda utvrđivanje i kontrolu svih elemenata koji su osnov za donošenje rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade.   

Članak 13.

                   Poduzeće je obavezno analitički voditi podatke o zaduženju i naplati komunalne naknade i o tome tromjesečno izvještavati Općinsko vijeće (načelnika Općine).  

Članak 14.

       Novčanom kaznom od  100 - 300 KM kazniti će se za prekršaj pravna osoba - obveznik naknade koja u određenom roku ne prijavi osnovu ili promjenu osnove za utvr|ivanje naknade ili ako prijavi netočne podatke. Za prekršaj iz predhodnog stavka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 50 KM.    Novčanom kaznom od 50 - 200 KM kazniti će se fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost, koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.   Novčanom kaznom od 50 KM kazniti će se građanin koji učuni prekršaj iz stavka 1. ovog članka.  

Članak 15.

       Novčanom kaznom od 100 - 300 KM kazniti će se za prekršaj poduzeće iz članka 14. ove Odluke, ako u propisanom roku ne dostavi podatke ili dostavi nepotpune ili pogrešne podatke o izdanim dozvolama za priključak.Za prekršaj iz predhodnog stavka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 50 KM. 

Članak 16. 

      Novčanom kaznom od  200-700 KM kazniti će se za prekršaj pravna osoba-obveznik komunalne naknade ako ne omogući ovlaštenoj osobi nesmetano utvr|ivanje i kontrolu svih elemenata, koji su osnov za utvr|ivanje i plaćanje komunalne naknade (članak 15.).Za prekršaj iz predhodnog stavka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osnovi novčanom kaznom od 100 KM.Novčanom kaznom od  100 - 300 KM kazniti će se i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost, koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka. Novčanom kaznom od 50 KM kazniti će se i građani koji učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 17.

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi za vrijeme rata ili neposredne ratne opasnosti. ("Službeno glasilo HVO općine Čitluk" , broj:4/93).

 

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu Općinskog vijeća općine Čitluk", a počinje se primjenjivati od 01.siječnja 2002 godine. 

                                               

                                                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                                                        Općinskog vijeća Čitluk

                                                                                                                         Zlatko Prusina